2017 йил бизнес режаси

"Чилонзор Буюм савдо комплекси" AJ нинг 2017 йил 

БИЗНЕС РЕЖАСИ

1. У М У М И Й М А Ъ Л У М О Т.

"CHILONZOR BUYUM BOZORI" AJ Узбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 26 апрелдаги 1326-сонли карорларига асосан кайта таъмирлаш ишлари олиб борилиб, Тошкент шахар хокимининг 2011 йил 9 июндаги 309-сонли карорига асосан "CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" акциядорлик жамияти ва «Чилонзор буюм савдо комплекси» очик акциядорлик жамиятининг акциядорларининг 2014 йил 25 августдаги навбатдан ташкари былиб ытган умумий йигилиш карорига асосан «Чилонзор буюм савдо комплекси» акциядорлик жамияти деб номланиб, уз иш фаолиятини Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 28 августдаги 253-сонли карорига асосан олиб бормокда.
"CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AJ куйидаги манзилда жойлашган Узбекистон Республикаси, Тошкент шащри, Чилонзор тумани, Бунёдкор шох кучаси 156 а уй.
"CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AJ 12,27 гектар майдонга жойлашган булиб, тадбиркорлар фаолият курсатишлари учун замон талабларига жавоб берадиган тургун савдо шахобчалари мавжуд.
Уз номи ва ташки куриниши билан "CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" акциядорлик жамияти йирик савдо марказини эслатади.
"CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AJ назорат-касса машиналари билан жихозланган тургун савдо шохобчалари, шунингдек тургун савдо шахобчалари оркали ноозик-овкат истеъмол товарларининг чакана ва майда улгуржи олди-сотдиси амалга ошириладиган мулкий комплексдир.
Савдо комплексининг хизматлар кырсатишдан, савдо комплекси щудудидаги ер участкалари, бинолар ва иншоотларни ижарага беришдан, шунингдек ижара тыловини ундиришдан олинадиган даромадларидан умумдавлат ва махаллий соликлар олинмайди.
Узбекистон Республикаси солик кодекисининг 387-моддасига асосан «Савдо комплекси даромадларнинг умумий суммасидан, савдо комплекси даромадидан туланадиган давлат максадли жамгармаларига мажбурий ажратмалар чегириб ташлангандан кейин колган маблагларнинг 50 фоизи савдо комплекси жойлашган жойдаги тегишли махаллий бюджетларга белгиланган тартибда йуналтирилади. Даромадлар умумий микдорининг колган 50 фоизи савдо комплекси маъмурияти ихтиёрида колади ва улардан жорий харажатларни коплашда, реконструкция килишда, ободонлаштиришда, савдо комплекси томонидан курсатиладиган хизматлар руйхатини кенгайтиришда, сифатини яхшилашда, хамда акциядорларга дивиденд тулаш максадида фойдаланилади.

"CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AJ да истеъмол товарлари билан савдо килишга:

 савдо килиш худуди учун белгиланган тартибда берилган рухсат гувохномасига эга булган;
 савдо комплексида савдо урнини ижарага олиш шартномасини тузган юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар киритилади.

Савдо комплексининг иш тартиби:

Савдо комплекси хар куни соат 7-00 дан 18-00 гача, ёз даврида эса соат 19-00 гача ишлайди;
Савдо комплекси худудига кириш бепул;
Дам олиш (санитария ) куни - Душанба;
тадбиркорлик субъектлари иш уринларини тайёрлаш учун савдо комплексига эрталаб соат 6-00 дан бошлаб киритилади.
Савдо комплексининг савдо уринлари сони Тошкент шахар хокими томонидан тасдикланади.
Тошкент шахар хокимлиги савдо комплекси томонидан такдим этиладиган маълумот асосида мавжуд буш савдо уринларининг доимий тезкор хисобини юритади.
Савдо комплексида озик-овкат товарлари билан савдо килишга белгиланган тартибда факат юридик шахслар томонидан тургун чакана савдо шахобчалари оркали рухсат этилади.
Жамиятнинг дастлабки низом жамгармасининг тулов шакли "CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AJ нинг мол-мулки киймати хисобланади.

2. "CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AJ ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ТУРЛАРИ .

Жамиятнинг асосий фаолият турларига куйидагилар киради:

-Ижара хаки туловидан тушумлар;
- Савдо комплексининг худудида жойлашган ва уларнинг тасарруфидаги ер участкалари,
бинолар ва иншоотларни ижарага беришдан олинган тушумлар;
-Сотувчилар ва харидорларга хизматлар курсатишдан олинган даромадлар;
-Конун хужжатларига зид булмаган бошка тушумлар савдо комплекси даромадларининг
манбаилари хисобланади.

3. "CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AJ АКЦИЯДОРЛАРИ.

"CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI " AJ таъсис хужжатларига асосан жамиятнинг устав фонди 23 278 217,7 минг сумни ташкил этади.
Устав фондидаги номинал киймати 4290 сум микдорида булган 5 426 158 дона акцияларга булинган. Акцияларнинг хиллари- эгаси ёзилган. Акцияларнинг турлари (тоифалари) –Оддий.

Жамиятнинг барча акциялари куйидаги тартибда таксимланади:

- Тошкент шахар Хокимияти улуши-51%, 2 767 340 дона акция;
- Тошкент шахар Хокимияти активи-2,8%, 151 216 дона акция эркин савдода сотиш учун мулжалланган улуш;
- Юридик ва жисмоний шахслар улуши (жойлаштирилган) – 46,2%, 2 507 602 дона акция;
4. ЖАМИЯТ БОШКАРУВ, ИЖРОИЯ
ВА НАЗОРАТ ОРГАНЛАРИ .

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хукукини химоя килиш тугрисида»ги конунга асосан, жамиятни бошкаришни акциядорларнинг умумий йигилиши, Кузатув Кенгаши ва ижроия органи амалга оширади. "CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AJ нинг олий бошкарув органи акциядорларнинг умумий йигилиши хисобланади.

Жамиятнинг жорий фаолияти бошкарувини амалга оширувчи ижроия органи булиб, жамиятнинг жамоа органи номидан бошкарув раиси хисобланади. Жамият бошкаруви, жамиятнинг ижроия органи булиб хисобланади.

Бошкарув жамиятнинг барча ишлаб-чикариш фаолиятини бошкаради.
Жамият ижроия органи ваколати доирасига жамиятнинг жорий бошкарувининг барча саволлари киради, жамият акциядорларининг умумий йигилиши ва Кузатув Кенгаши ваколати доираси бундан мустасно.

Жамият ижроия органи акциядорларнинг умумий йигилиши ва Кузатув Кенгаши карорларининг бажарилишини ташкиллаштиради. Жамият бошкарувининг микдорий тартибини бошкарув раисига такдим этган холда, акциядорлар умумий йигилишида кабул килинган тартибдаги маъмурий хужалик харажатлар сметаси чегараси доирасида Кузатув Кенгаши аниклайди.

Жамият бошкарувининг асосий вазифаси - жамият ривожланиши максадларига эришиш учун тактик кулланмалар усулларини амалга оширишда изланишлар олиб бориш, жамиятнинг даромадини доимо ошириб боришдир.

Акциядорларнинг умумий йигилиши ва Кузатув Кенгаши бошкарув функцияларидан ташкари, ижроия органининг харакати устидан назорат фаолиятини амалга оширади.

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хукукини химоя килиш тыгрисида»ги конунга асосан, акциядорлик жамиятида молиявий фаолиятни назорат килувчи махсус орган кузда тутилган булиб, тафтиш хайъати 3 кишидан таркиб топган.

Жамиятнинг ижроия органи хужжатлари, бухгалтерия хисоби ва молиявий хужжатларга риоя этилишини, хисоботларда маълумотларнинг тулик хамда тугри акс эттирилишини таъминланишини, хужалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган коидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилишини, автикларнинг сакланишини, шунингдек жамиятни бошкариш юзасидан конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишини текшириш ва бу борада мониторинг олиб бориш максадида ички аудит гурухи ташкил килинган.

5. САВДО КОМПЛЕКСИ ХУДУДИДА СОТИЛАДИГАН МАХСУЛОТ ТАВСИФИ .
Келтирилган ушбу булим нисбатлари Тошкент шахрининг бошка савдо комплексларини визуал кузатишлардан олинган, "CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AJда куйидаги махсулотлар сотилади:
- Ноозик-овкат махсулотлари-99%;
- Озик-овкат махсулотлари-1%.

6. "CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" A J ХИЗМАТИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ХУДУДИЙ МАКОМИ.

"CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AJ хизматларининг асосий истеъмолчи-ларидан булиб, доимий асосда савдо фаолиятини амалга оширувчи, жисмоний ва юридик шахслар хисобланади. Хусусий тадбиркорлар томонидан истеъмол килинадиган хизматлар улуши жамият фаолиятининг тахминан 99 %ни ташкил этади.
Жамият хизматларининг асосий истеъмолчиларининг фаолиятини тартибга солувчи меъёрий хужжатлар чикган, булар:
- ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИНИНГ 2002 ЙИЛ 26 НОЯБРДАГИ ЮРИДИК ВА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИ РУЙХАТДАН УТКАЗИШНИ ХАМДА УЛАР ТОМОНИДАН САВДО ФАОЛИЯТИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДАГИ 407-СОНЛИ КАРОРИ;
- ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИНИНГ 2002 ЙИЛ 6 МАЙДАГИ ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАР ТОМОНИДАН УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ХУДУДИГА ТОВАРЛАР ОЛИБ КЕЛИНИШИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТУГРИСИДАГИ 154-СОНЛИ КАРОРИ;

- ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИНИНГ 2004 ЙИЛ 12 АВГУСТДАГИ ТИЖОРАТ ФАОЛИЯТИ УЧУН МУЛЖАЛЛАНГАН ТОВАРЛАРНИ ОЛИБ КЕЛУВЧИ ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИ РУЙХАТДАН УТКАЗИШНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДАГИ 387-СОНЛИ КАРОРИ;

- ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИНИНГ 2004 ЙИЛ 2 СЕНТЯБРДАГИ ТИЖОРАТ ФАОЛИЯТИ УЧУН МУЛЖАЛЛАНГАН ТОВАРЛАРНИ ОЛИБ КЕЛУВЧИ ЮРИДИК ШАХС БУЛМАГАН ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОРЛАРНИ ДАВЛАТ РУЙХАТДАН УТКАЗИШ, ХИСОБГА КУЙИШ ВА ИМПОРТ ОПЕРАЦИЯЛАРИ СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ОЛИШ КАРТАЛАРИНИ БЕРИШ ТАРТИБИ ТУГРИСИДАГИ НИЗОМНИ ТАСДИКЛАШ ХАКИДАГИ 413-СОНЛИ КАРОРИ;

- УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2010 ЙИЛ 26 АПРЕЛДАГИ «ДЕХКОН БОЗОРЛАРИ ВА САВДО КОМПЛЕКСЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДА»ГИ 1326- СОНЛИ КАРОРИ.;

- ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИНИНГ 2012 ЙИЛ 28 АВГУСТДАГИ УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА САВДО КОМПЛЕКСЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТУГРИСИДАГИ 253-СОНЛИ КАРОРИ;

7. Ж А М И Я Т Н И Н Г Х И З М А Т К У Р С А Т И Ш К У В В А Т Л А Р И .

a. Жисмоний шахслар томонидан савдо фаолиятини амалга ошириш учун айвонлардаги ижарага бериладиган назорат касса машиналари ва тулов терминаллари билан жихозланган тургун савдо дуконларини -2 297 та уртача бир ойлик даромади – 1 043 157,4 минг сум 2016 йил учун жами 12 517 888,8 минг сум, шу жумладан жамият худудида 12-савдо айвонидаги 145 та тургун савдо дуконларининг ер тулаларидан уртача бир ойлик даромад 31 463,9 минг сум, 2016 йил савдо комплекси худудидаги бино, иншоот ва курилмалар эгаларидан бозор инфратузилмасидан фойдаланганлик учун бир ойлик даромад 52 766,2 минг сум, 2016 йил учун жами 633 194,4 минг сум даромад режалаштирилган. Жойлар сони, ижара хаки ва бозор инфратузилмасидан фойдаланганлик учун ундириладиган туловлар микдорлари Тошкент шащар Хокимияти томонидан белгилаб берилади.

b. Жисмоний ва юридик шахслар томонидан савдо фаолиятини амалга ошириш учун айвонлардаги ижарага бериладиган тургун савдо шахобчалари сони 1-айвон буйича 272 та, 2-айвон буйича 272 та, 3-айвон буйича 272 та, 4-айвон буйича 245 та, 5-айвон буйича 168 та, 6-айвон буйича 167 та, 7-айвон буйича 164 та, 8-айвон буйича 143 та, 9-айвон буйича 25 та, 10-айвон буйича 44 та, 11-айвон буйича 28 та, 13-айвон буйича 3 та, 14-айвон буйича 5 та, 12-айвон буйича 302 та (ташки худуд), 16-17-18-19-айвон буйича 158 та, 36-айвон буйича 200 та фаолият олиб борилади.

c. Бошка даромадлар - уртача бир ойлик – 200 000 000 сум.

8. "CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" A J  НИНГ РИВОЖЛАНИШИНИ ТАШКИЛ ЭТУВЧИ
ОМИЛЛАР .

1. Молиявий ривожланиш, нархлар ва жамият фаолиятининг фискал режими:
Жамиятнинг жисмоний ривожланиши;
Жамият имиджи;
Жамият хизматлари нархлари;
Жамиятнинг шахсий савдо фаолияти;
Жамият томонидан истеъмол килинадиган хизмат ва махсулотларнинг нархлари;
Солик режими;
Банк кредитланишининг нархи ва шартлари.
Инфляциянинг микдори ва тезлиги;
Энг кам иш хаки микдорини узгариши;
Низом жамгармасининг микдорини, акциялар чикарилиши, дивидендларни туланиш частотаси.

  1. 4."CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI"   A J   Н И Н Г  М О Л И Я В И Й   Р И В О Ж Л А Н И Ш И  Т А Ш К И Л   Э Т У В Ч И Л А Р Н И Н Г Т А К С И М О Т И.

                                                                                                                   минг сумда

Курсаткичлар 2014 йил амалдаги 2015 йиламалдаги

2016 йил

амалда кутилаётган

2017 йил

режа

1 Жой хаки 0 0 0 0
2 Хизмат хаки 2 515 528,1 3 150 035,7 3 396 370,7 3 695 960,0
3     Ижара хаки 11 247 938,0 12 221 334,0 12 864 080,9 13 874 668,6
4     Инфратузилма 600 373,1 620 388,8 642 686,5 624 000,0
5     Коммунал ва инфратуз. хизматлар 0 0 0 0
6     Магазин сотилишидан даромад 992 806,0 4 728 800 13 548 050,0 4 000 000,0
7     Харажатлар 4 843 196,7 5 936 580,4 6 740 206,8 7 353 325,0
8     Соффойда 382 432,7 1 672 822,3 5 656 495,8 1 382 182,0

  10.   Р Е Ж А Л А Ш Т И Р И Л Г А Н К У Ш И М Ч А  Д А Р О М А Д Л А Р   М А Н Б А И .

1. «Чилонзорбуюмсавдокомплекси» АЖбалансидагиавтотухташжойлариниэгаллабтурганермайдониданкелибчикиб, 2015 йилфаолиятидавомидабелгиланган катъийсолик микдоритуланишиучунжамиятнингбошкахизматлариданолинадигандаромадлар хисобига копланишигаолибкелаётганлигиниинобатгаолиб, 2014-2015 йиллардагифаолиятидавомидамолиявийиктисодийкурсаткичларигажиддийзараркелтиришиниолдиниолиш, кушимчадаромадманбаилариниизлабтопишвабелгиланганрежаларни узвактидабажаришмаксадида,автотухташжойлариучунбелгиланган катъийсолик микдорлари урнигасавдокомплексидаромадларидан хисобланадиган 50 фоизликажратматуловларига утказиш ёки автотухташжойларинивактинчадавлатзахирасига утказиш, автотухташжойларинибепулташкилэтилиши режалаштирилган

2. Тошкент шахар хокимининг 2011 йил 16 ноябрдаги 742-сонли карорига асосан узи эгаллаб турган худуднинг 1,48 гектарли кисмида автотранспорт кисмида воситаларини вактинча саклаш буйича пулли хизматлар курсатиш учун мулжалланган куп каватли автотураргох хамда «гиламсавдоси» мажмуасиёрдамчибиноваиншоотларини курилишини молиялаштириш жамият маблаглари, кисман банк кредити оркали хамда «Гилам савдо» мажмуасида жойлашган савдо дуконлари «Ижара шартномасини тузиш хукуки»ни (савдо дуконларни таннархи ва бошка харажатлар кушилган микдорида) сотилишидан тушадиган маблаглар хисобидан амалга оширилиши режалаштирилган. Тошкент шахар Давлат экспертиза бошкармасининг 2014 йил 28 февралдаги № К-1103-сонли экспертиза хулосасига кура ушбу курилиш ишларига 39 006 671,18 минг сумлик маблаг тасдикланган.Буэса узнавбатида кушимчадаромадолишимкониниберади.

3. Бундан ташкари 2015 йилда жамият тассаруфида буладиган ортикча маблагларни банк муассасаларига депозит жамгармаларга фоизга куйиш жамият учун кушимча даромад манбаларини беради. Бу эса уз навбатида бир ойда уртача 700,0 минг сум кушимча даромад олиш имконини беради.

4. Жамият кошида янги хизмат турларини жорий этиш. Масалан этикдузлик, соатсозлик ва шунга ухшаш бошка хизматлар.

11. ЖАМИЯТНИНГ 2016 ЙИЛДАГИ ДАРОМАДЛАР ВА ХАРАЖАТЛАР СМЕТА РЕЖАСИНИ АМАЛДА БАЖАРИЛИШИ.

                                                                             (кутилаётган 17.11.16 й.)     

КУРСАТКИЧЛАР йил бошидан (313 иш куни)
режа амалда фарки Фарки%да
ДАРОМАДЛАР
1 Жойхаки 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Хизматхаки 3 386 345,0 3 396 370,7 10 025,7 100,3
Автотухташдаромади 1 339 176,0 1 358 304,0 19 128,0 101,4
СХКтоварайланиши 0,0 0,0 0,0 0,0
3 СХКдаромади 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Ижарахаки 12 830 838,6 12 864 080,9 33 242,3 100,3
Шу жумладан Инфратузилма даромади 619 066,8 642 686,5 23 619,7 103,8
5 Коммуналхизматлар 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Банкфоизихизмати 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Дивидендлар 0,0 4 886,4 4 886,4 0,0
8 Дуконларсотилишидандаромад. 7 400 000,0 13 548 050,0 6 148 050,0 183,1
9 Бошкадаромадлар 24 000,0 746 269,5 722 269,5 3109,5
ЖАЪМИДАРОМАДЛАР 24 263 840,2 31 202 344,0 6 938 503,8 128,6
МАЖБУРИЙАЖРАТМАЛАР
1 1,6%пенсияжамгармаси 388 221,4 495 959,3 107 737,9 127,8
2 1,4% Йулжамгармаси 339 693,8 433 964,4 94 270,6 127,8
3 0,5% мактабфондига. 121 319,2 154 987,3 33 668,1 127,8
ЖАЪМИАЖРАТМАЛАР: 849 234,4 1 084 911,0 235 676,6 127,8
Даромадларколдиги: 23 414 605,8 30 117 433,0 6 702 827,2 128,6
МАЖБУРИЙХАРАЖАТЛАР
1 50% ГНИгасолик 11 061 150,5 14 400 891,6 3 339 741,2 130,2
2 Аъзоликбадали 465 739,9 488 879,8 23 139,9 105,0
3 Автотухташсолиги 2 831 953,2 2 830 958,9 -994,3 100,0
ДАРОМАДЛАРКОЛДИГИ 9 055 762,2 12 396 702,7 3 340 940,5 136,9
ЖОРИЙХАРАЖАТЛАР
1 Ишхаки 2 675 000,0 2 717 017,3 42 017,3 101,6
2 25% туловлар 668 750,0 677 289,0 8 539,0 101,3
3 Сувваканализация 172 500,0 169 912,2 -2 587,8 98,5
4 Электркуввати 216 000,0 204 898,0 -11 102,0 94,9
5 Дизинфекцияхаражатлари 7 080,0 7 151,4 71,4 101,0
6 ГАЗ 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Махсустранс 0,0 0,0 0,0 0,0
8 ТрансХаражатлари 80 000,0 98 596,4 18 596,4 123,2
9 Иссикликэнергияси 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Телефонтелеграф 9 600,0 14 101,9 4 501,9 146,9
11 Муниципалмилицияходим 1 042 455,6 1 057 852,6 15 397,0 101,5
12 Жорийтаъмирлаш 15 000,0 6 106,5 -8 893,5 40,7
13 Кечиктирилганхаражатлар 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Ас.воситаэскириши 1 084 000,0 1 109 331,7 25 331,7 102,3
15 Банкфойизихизмати 63 600,0 97 424,2 33 824,2 153,2
16 Бошкахаражатлар 461 900,0 580 525,6 118 625,6 125,7
ЖАЪМИХАРАЖАТЛАР 6 495 885,6 6 740 206,8 244 321,2 103,8
СОФФОЙДА 2 559 876,6 5 656 495,8 3 096 619,3 221,0
Рентабелликдаражаси 10,6 18,1

12.   ЖАМИЯТНИНГ 2017 ЙИЛ УЧУН   МЫЛЖАЛЛАНГАН   ДАРОМАДЛАР   ВА ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ  РЕЖАСИ .

Бизнес план 2017

Жамиятимизнинг 2015 йилучунбелгиланганфаолиятидасохамизгатегишли УзбекистонРеспубликасиПрезидентиФармонлариВазирларМахкамасининг карорлариваюртбошимизнингмаърузаларидакутарилганмасаларнибажаришгаасосийэътиборбериладиХусусанбарчахаётиймасалаларбошкарувижроияорганинингкундаликрежавиййигилишларидаатрофличамухокамакилиниббелгилангантадбирва кабул килинган карорларасосидаишолибборилади.

Жамиятнинг 2016 йилучунистикболлирежаларидаасосийэътиборнибутункучваборимкониятларнибиринчинавбатдабелгиланганрежаларниошириббажарилишигашунингдекасоссизхаражатларнивужудгакелмаслигига каратилади.

Жумладанбутадбирлардажамиятимиздагимавжудкамчиликларнивануксонларни урганибчи=илибуларнибартарафэтишчоралариникыришолингандаромадларниты\ришаклланишивауларданма=садлифойдаланишни 2016 йилгамылжалланганмоддийтехникабазасинимустахкамлашдастуригаасосанкомплекспулликхизматларкырсатишнижойха=ивакырсатиладиганхизматларучунтыловларниызва=тидатылиундирилишинитаъминлашни, =ышнимамлакатлардажамиятимизнингсавдоуйлариниташкилэтишщамдаэкспортимпортоперациялариниамалгаоширишкабиишларрежасибелгиландиваамалийишларолибборилади.

ОлдимиздатурганмущимвазифалармухтарамПрезидентимизОлийМажлиссессияларидавайи\илишларида =илганмаърузалариданкелибчи==анщолдажамоамизнингхарбиришчиходимлариваижроияорганиходимларию=оридакырсатибытилганмасалалардантегишлихулосаларчи=арибызишларимизниташкил =илишимизлозимАна шундагина юту=ларимиз янада салмо=ли, акциядорларимиз олдида юзимиз ёру\ былади.

 

 

 

 

Бизнес режани туздилар:

      

       Жамият бошкаруви раиси                                        Ж.С.Ахмедов

      Жамият бош мущосиби                                             Ф.К.Сакиева

       Жамият молиялаштириш ва

       иктисод булими бошлиги                                          Ш.Ш.Шамухамедов

Чоп килишE-mail

Фойдали манбалар

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали Ягона интерактив давлат ҳизматлари портали openinfo "Тошкент" Республика Фонд Биржаси Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси depo lexuz

Copyright © 2014-2023 "Chilonzor Buyum Savdo Kompleksi" АЖ

Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан фойдаланилганда www.chbsk.uz/ веб-сайт манзилига ҳавола кўрсатилиши шарт.

Сайт ишлаб чикилиши - ayudaAyuda.uz

Агар сиз матнда хатоликларни аниқласангиз, уларни белгилаб, маъмуриятни хабардор қилиш учун Ctrl+Enter тугмаларини босинг.


Тошкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси 156-а уй
(+99871) 287-98-52
(+99871) 287-91-01
Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.