Акс эттириш созлаш

Шрифт ошириш:
Сайт ранги
Тасвирлари

Кўрсаткичлар

"CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI


ПРИНЯТИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

                                                                                     «Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖ Акциядорларининг 2016 йил “25”  августдаги навбатдан ташкари умумий  йиғилиш баённомасига

         1- илова

Акциядорлик жамиятлари томонидан корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини ўз   фаолиятига қабул қилганлиги тўғрисида

                                                                        ХАБАР БЕРИШ ШАКЛИ

“Чилонзор буюм савдо комплекси” АЖ шуни маълум қиладики, акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилишининг “25” август 2016 йилдаги навбатдан ташкари умумий йигилиш қарори билан жамият томонидан “01” январ 2017 йилдан бошлаб Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг “31” декабр 2015йил № 9 баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинди.

05.09.2016

"CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI


ПРИНЯТИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

                                                                                                                        «ТАСДИҚЛАНГАН»

                                                                                            “Chilonzor buyum savdo komplеksi”aкsiyadorlik jamiyati                                                                                                    акциядорларининг 2016 йил 16 майдаги умумий                                                                                                                               йиғилиши қарори билан

“Chilonzor buyum savdo kompleksi” акциядорлик жамияти томонидан Корпоратив бошқарув кодекси                    тавсияларини ўз фаолиятига қабул қилганлиги тўғрисида

                                                                  ХАБАР БЕРИШ ШАКЛИ

   “Chilonzorbuyumsavdokompleksi” акциядорлик жамияти шуни маълум қиладики, акциядорлар умумий йиғилишининг 2016 йил16майдагиқарори билан жамият томонидан 2016 йил 16майдан бошлаб Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2016йил “31” декабрдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинди.

14.07.2016

"CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI«Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖакциядорлари диккатига

«Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖ Кузатув Кенгаши 2017йил 25 июн соат 11-00 да акциядорларнинг 2016 йил молиявий хужалик якунлари юзасидан утказиладиган умумиййилишини маълум килади.

Акциядорларни руйхатга олиш соат 10-00дан бошлаб амалга оширилади. Манзил: 100161, Тошкент шахри, Чилонзор тумани, Бунёдкор шох кучаси 156а уй.

1. «Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖнинг 2016 йил фаолияти якуни юзасидан жамият бошкаруви раисининг хисоботини тасдиклаш ва унинг фаолиятига бахо бериш.

2. Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолиятия куни юзасидан ташки аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чикиш.

3. Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хужаликфаолиятини текшириш юзасидан аудиторлик ташкилотинин гмиллий ва халкаро стандартлар хулосани тасдиклаш;

4. Жамият тафтиш комиссиясининг ў зваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.

5. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиклаш.

6. Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумлада нжамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи.

7. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисобваракини тасдиклаш, унинг соффойдасини таксимлаш.

8. Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиклаш.

9. Жамият ижроия  органини сайлаш.

10. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.

11. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.

12. Жамиятнинг 2016 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижасини тасдиклаш;

13. Жамиятнинг ички хужжатларини тасдиклаш тўгрисида:

-Акциядорларнинг умумий йигилиши тўгрисидаги низом(янги тахрирда);

- Кузатув кенгаши тўгрисидаги низом(янги тахрирда);

- Тафтиш комиссияси(тафтишчи)тўгрисидаги низом(янги тахрирда);

- Ижроия органи тўгрисидаги низом (янги тахрирда);

- Ахборот сиёсати тўгрисидаги Низом(янги тахрирда);

- Ички назорат тўгрисидаги Низом (янги тахрирда);

- Дивиденд сиёсати тўгрисидаги Низом (янги тахрирда);

- Манфаатлар тукнашуви тўгрисида Низом (янги тахрирда);

- Акциядорлик жамиятининг корпоратив маслахатчиси тўгрисидаги Низом (янги тахрирда);

- Жамиятнинг йирик битимларни тузиш Тартиби

- Аффиланган шахсларнинг хисобини юритиш ва аффиланган шахслар билан битимлар тузиш Тартиби

- Йил якунлари бўйича аудиторни танлаш бўйича низомлар Тўплами

- Акциядорлик жамияти бошкарув органларининг ва инвесторлар билан ўзаро хамкорлиги ТАРТИБИ

- Акциядорлик жамияти Мансабдор шахсларининг малакасини ошириш ТАРТИБИ

- Акциядорлик жамиятининг бошкарув ва ижроия аъзоларига хак тўлаш Тартиби

- Акциядорлик жамиятининг бошкарув ва назорат органлари хисоботларига доир талаблар тўгрисидаги Низом

- Акциядорларнинг жамиятининг акциядорларнинг умумий йигилишида овоз бериш Тартиби

- Акциядорлик жамиятида Ижроия органи рахбарини танлаш ТАРТИБИ

- Акциядорлик жамиятида корпоратив бошкарув тизимини бахолашни ўтказиш учун мустакил ташкилотни танлаш ТАРТИБИ

- Акциядорлик жамияти вакилларининг, устав фондида у иштирок этаётган хўжалик жамиятлари бошкарув органларида овоз бериш ТАРТИБИ

- Ахборот хавфсизлиги тўгрисидаги Йўрикнома

- Жамиятнинг янгги ташкилий тузилмасини тасдиклаш;

14. Жамият Уставини янги тахрирда тасдиклаш.

Жамиятнинг умумий йигилишига акциядорлар шахсни тасдикловчи хужжат, юридик шахсларнинг эса ишончнома билан келишлари суралади.

Жамиятнинг навбатдан ташкари умумий йигилишига тайёрланган хужжатлар туплами билан юкорида келтириб утилган манзилда 2017 йил 15 июндан танишишлари мумкин.

Мурожаат учун телефонлар: 287-98-52, 287-91-01, 287-92-13, 287-73-22, 236-21-50

Узбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги конуни янги тахрирда кабул килиниши муносабати билан ушбу конунинг 62-моддасида акциядорларнинг умумий йигилишини утказиш тугрисидаги хабар акциядорларга уларнинг электрон почтасига хам юборилиши кузда тутилган. Шу муносабат билан узингизни электрон почта манзилингиз ва янги биометрик паспортингиздаги маълумотларни Тошкент шахар Фонд биржаси биноси 3 кават 17 хонада жойлашган «Ташинвеском» хусусий корхонаси ходимларига такдим этишингизни сураймиз. 

05.06.2017

Вниманию акционеров

АО «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI»

АО «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества: АО «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI», Республика Узбекистан, 100161, г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Бунёдкор шох, д.156 А, Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

Дата, время и место проведения общего собрания: 28 октября 2017 года в 10:00, г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Бунёдкор шох, д.156.

Дата формирования реестра акционеров общества:

 • для оповещения акционеров на год.
 • для участия акционеров на год.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
 2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
 3. Принятие решения о дроблении акций и смене номинальной стоимости.
 4. Принятие решения о новом выпуске акций и утверждение порядка размещения нового выпуска акций.
 5. Утверждение «Решения о новом выпуске акций».
 6. Определение предельного размера объявленных акций общества.
 7. Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.
 8. Утверждение корректировки принятого решения 7 вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров от 25.06.2017г.
 9. Утверждение организационной структуры общества.

С материалами и информацией касательно внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Бунёдкор шох, д.156 А, в здании АО «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» в рабочие дни с 10:00 до 17:00 до даты проведения общего собрания акционеров или по телефону: 279-73-02 Официальный веб-сайт: www.chbsk.uz, адрес электронной почты: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

Процедура регистрации акционеров и их представителей начнется в 09:00 часов 28 октября 2017 года. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционера – нотариально заверенную доверенность.

Наблюдательный совет

АО «Chilonzor buyum savdo kompleksi» объявляет  вакансию на должность председателя правления

Информация об обществе:

-название

-отрасль

-услуги

-сильные стороны предприятия

-адрес

-веб-сайт

-АО «Chilonzor buyum savdo kompleksi»

- торговый комплекс

- аренда недвижимости в не производ-ственно-технических целях

- развитый торговый комплекс

- город Ташкент, Чиланзарский район, улица Бунедкор шох кучаси– 156А.

- uz.chbsk.uz

Описание открытой вакансии:

-наименование должности

-задачи

-функциональные обязанности

-место работы

-тип и срок действия контракта

- председатель правления

- внедрение инноваций корпоративного правления   

- управление, развитие и тп.

-спец кабинет в адменистративном  здании общества

- по решению наблюдательного совета 12 месяцев

Требования к кандидатам:

- возраст

- пол

- образование

- опыт работы

- профессиональные требования

- свыше 40 лет

- мужчина

- высшее

- не менее 5 лет руководителем или ме-неджером по инвестициям

- знание принципов корпоративного управления в акционерных обществах

Крайний срок подачи заявок: до 20 июня 2017 года
Заработная плата в год США: 3900 доллар
Обеспечение жильём: - не предусмотрено
Предоставляемые социальные пакеты:

- служебный автомобиль и мобильный телефон

Контактное лицо:

- город Ташкент, Чиланзарский район, улица Бунедкор шох кучаси– 156А.

- 287-73-22, 287-91-01,

- khusainov.jamshid@yandex.com

- ch.b.s.k_aj@inbox.uz

«Chilonzor buyum savdo kompleksi» АЖ бошкарув раиси лавозимига тендер танловини эълон килади

Жамият тугрисида маълумот:

-Номланиши

- Макоми

- хизмат курсатиш тури

- Жамиятнинг кучли томони

- Манзили

-веб-сайт

- «Chilonzor buyum savdo kompleksi» АЖ

- Савдо комплекси

- Кучмас мулкни ижарага бериш ва маиший хизмат курсатиш.

- Савдо комплексини ривожлантириш

- Тошкент шахар Чилонзор тумани Бунёдкор шох кучаси 156а.

- www.chbsk.uz

Лавозим хакида маълумот:

- Лавозимни номланиши

- Вазифаси

- Хизмат мажбурияти

- Иш жойи

- Шартнома муддати ва тури

- Бошкарув раиси

- Корпаратив бошкарув асосида инновацион гояларни тадбик этиш.  

- Бошкариш, ривожлантириш ва бошка.

- Савдо комплекси маъмуриятининг хизмат хонасида.

- Жамият Кузатув кенгашининг карорига асосан 1 йилга шартнома тузилади.

Номзодга куйиладиган талаб:

- Ёши

- Жинси

- Маълумоти

- Малакаси

- Талаб

-  40 ёшдаш юкори

- Эркак

- Олий

- Камида 5 йил бошкарув тизимида рахбар ёки инвестиция буйича менеджер.

- Акциядорлик жамиятларида корпо-ратив бошкаруви тамойилларини яхши биладиган

Аризани кабул килиш муддати: 2017 йил 20 июнгача
Бир йиллик олий маоши АКШ: 1500 доллар
Турар жой билан таъминлаш: - кузда тутилмаган
Ижтимоий куллаб-кувватлаш тури - Хизмат машинаси ва уяли алока воситаси

- Тошкент шахар, Чилонзор тумани,  Бунедкор шох кучаси– 156А.

- 287-73-22, 287-91-01,

- khusainov.jamshid@yandex.com

- ch.b.s.k_aj@inbox.uz

АО «Chilonzor buyum savdo kompleksi» объявляет вакансию на  должность первый заместитель председателя правлении

Информация об обществе:

-название

-отрасль

-услуги

-сильные стороны предприятия

-адрес

-веб-сайт

-АО «Chilonzor buyum savdo kompleksi»

- торговый комплекс

- аренда недвижимости в не производ-ственно-технических целях

- развитый торговый комплекс

- город Ташкент, Чиланзарский район, улица Бунедкор шох кучаси– 156А.

- uz.chbsk.uz

Описание открытой вакансии:

-наименование должности

-задачи

-функциональные обязанности

-место работы

-тип и срок действия контракта

- первый заместитель председателя правлении

- внедрение инноваций корпоративного правления  

- управление, развитие и тп.

-спец кабинет в адменистративном  здании общества

- по решению наблюдательного совета 12 месяцев

Требования к кандидатам:

- возраст

- пол

- образование

- опыт работы

- профессиональные требования

- свыше 40 лет

- мужчина

- высшее

- не менее 5 лет руководителем или ме-неджером по инвестициям

- знание принципов корпоративного управления в акционерных обществах

Крайний срок подачи заявок: до 20 июня 2017 года
Заработная плата в год США: 3600 доллар
Обеспечение жильём: - не предусмотрено
Предоставляемые социальные пакеты:

- служебный автомобиль и мобильный телефон

Контактное лицо:

- город Ташкент, Чиланзарский район, улица Бунедкор шох кучаси– 156А.

- 287-73-22, 287-91-01,

- khusainov.jamshid@yandex.com

- ch.b.s.k_aj@inbox.uz

 «Chilonzor buyum savdo kompleksi» АЖ бошкарув раисининг биринчи уринбосари лавозимига тендер танловини эълон килади.

 

Жамият тугрисида маълумот:

-Номланиши

- Макоми

- хизмат курсатиш тури

- Жамиятнинг кучли томони

- Манзили

-веб-сайт

- «Chilonzor buyum savdo kompleksi» АЖ

- Савдо комплекси

- Кучмас мулкни ижарага бериш ва маиший хизмат курсатиш.

- Савдо комплексини ривожлантириш

- Тошкент шахар Чилонзор тумани Бунёдкор шох кучаси 156а.

- www.chbsk.uz

Лавозим хакида маълумот:

- Лавозимни номланиши

- Вазифаси

- Хизмат мажбурияти

- Иш жойи

- Шартнома муддати ва тури

- Бошкарув раисининг биринчи уринбосари

Корпаратив бошкарув асосида инновацион гояларни тадбик этиш.  

- Бошкариш, ривожлантириш ва бошка.

- Савдо комплекси маъмуриятининг хизмат хонасида.

- Жамият Кузатув кенгашининг карорига асосан 1 йилга шартнома тузилади.

Номзодга куйиладиган талаб:

- Ёши

- Жинси

- Маълумоти

- Малакаси

- Талаб

-  40 ёшдаш юкори

- Эркак

- Олий

- Камида 5 йил бошкарув тизимида рахбар ёки инвестиция буйича менеджер.

- Акциядорлик жамиятларида корпо-ратив бошкаруви тамойилларини яхши биладиган

Аризани кабул килиш муддати: 2017 йил 20 июнгача
Бир йиллик олий маоши АКШ: 3900 доллар
Турар жой билан таъминлаш: - кузда тутилмаган
Ижтимоий куллаб-кувватлаш тури - Хизмат машинаси ва уяли алока воситаси

- Тошкент шахар, Чилонзор тумани,  Бунедкор шох кучаси– 156А.

- 287-73-22, 287-91-01,

- khusainov.jamshid@yandex.com

- ch.b.s.k_aj@inbox.uz

  «Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖ
Акциядорларининг 2016 йил “25” августдаги
навбатдан ташкари умумий йиғилиш баённомасига
1- илова

Акциядорлик жамиятлари томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини ўз фаолиятига қабул қилганлиги тўғрисида

ХАБАР БЕРИШ ШАКЛИ

“Чилонзор буюм савдо комплекси” АЖ шуни маълум қиладики,  акциядорларнинг навбатдан ташкари  умумий йиғилишининг “25” август 2016 йилдаги навбатдан ташкари умумий йигилиш қарори билан жамият томонидан “01” январ 2017 йилдан бошлаб Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг “31” декабр 2015 йил  № 9 баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинди.